Kallia Kourouni (Greece) vs .Grecia  Novas (DomRep)

Karlsruhe (Germany)

May 13th 2017:

Kallia Kourouni (Greece) vs .Grecia  Novas (DomRep)

GBU/WIBF World title  58,97 kg / 130 lbs

Grecia Nova delivered a good fight but Kallia Kourouni dominated this featherweight title fight over 10 rounds. 

Winner by UD: Kallia Kourouni